Tổng hợp code chống Copy, chống xem Mã nguồn trang web đầy đủ nhất cho blogspot

Anh Trai Nắng
7
Chống coppy bài viết blogspot, Chuyển hướng khi Ctrl + U - F12, Code chống chuột phải - chuột trái, chống xem mã nguồn trang web.

Thực tế chưa có một biện pháp triệt để nào chống xem mã nguồn trang web hay chống coppy vì đó là tính năng dành cho các nhà lập trình. Tuy nhiên ta có thể hạn chế việc xem mã nguồn bằng việc sử dụng javascript.

Tổng hợp code chống Copy, chống xem Mã nguồn trang web đầy đủ nhất cho blogspot
Code chống Copy, chống xem Mã nguồn trang web cho blogspot.

Thủ thuật này khá đơn giản bạn chỉ cần chèn 1 đoạn js vào trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
shortcut = {
    all_shortcuts: {},
    add: function(a, b, c) {
        var d = {
            type: "keydown",
            propagate: !1,
            disable_in_input: !1,
            target: document,
            keycode: !1
        };
        if (c)
            for (var e in d) "undefined" == typeof c[e] && (c[e] = d[e]);
        else c = d;
        d = c.target, "string" == typeof c.target && (d = document.getElementById(c.target)), a = a.toLowerCase(), e = function(d) {
            d = d || window.event;
            if (c.disable_in_input) {
                var e;
                d.target ? e = d.target : d.srcElement && (e = d.srcElement), 3 == e.nodeType && (e = e.parentNode);
                if ("INPUT" == e.tagName || "TEXTAREA" == e.tagName) return
            }
            d.keyCode ? code = d.keyCode : d.which && (code = d.which), e = String.fromCharCode(code).toLowerCase(), 188 == code && (e = ","), 190 == code && (e = ".");
            var f = a.split("+"),
                g = 0,
                h = {
                    "`": "~",
                    1: "!",
                    2: "@",
                    3: "#",
                    4: "$",
                    5: "%",
                    6: "^",
                    7: "&",
                    8: "*",
                    9: "(",
                    0: ")",
                    "-": "_",
                    "=": "+",
                    ";": ":",
                    "'": '"',
                    ",": "<",
                    ".": ">",
                    "/": "?",
                    "\\": "|"
                },
                i = {
                    esc: 27,
                    escape: 27,
                    tab: 9,
                    space: 32,
                    "return": 13,
                    enter: 13,
                    backspace: 8,
                    scrolllock: 145,
                    scroll_lock: 145,
                    scroll: 145,
                    capslock: 20,
                    caps_lock: 20,
                    caps: 20,
                    numlock: 144,
                    num_lock: 144,
                    num: 144,
                    pause: 19,
                    "break": 19,
                    insert: 45,
                    home: 36,
                    "delete": 46,
                    end: 35,
                    pageup: 33,
                    page_up: 33,
                    pu: 33,
                    pagedown: 34,
                    page_down: 34,
                    pd: 34,
                    left: 37,
                    up: 38,
                    right: 39,
                    down: 40,
                    f1: 112,
                    f2: 113,
                    f3: 114,
                    f4: 115,
                    f5: 116,
                    f6: 117,
                    f7: 118,
                    f8: 119,
                    f9: 120,
                    f10: 121,
                    f11: 122,
                    f12: 123
                },
                j = !1,
                l = !1,
                m = !1,
                n = !1,
                o = !1,
                p = !1,
                q = !1,
                r = !1;
            d.ctrlKey && (n = !0), d.shiftKey && (l = !0), d.altKey && (p = !0), d.metaKey && (r = !0);
            for (var s = 0; k = f[s], s < f.length; s++) "ctrl" == k || "control" == k ? (g++, m = !0) : "shift" == k ? (g++, j = !0) : "alt" == k ? (g++, o = !0) : "meta" == k ? (g++, q = !0) : 1 < k.length ? i[k] == code && g++ : c.keycode ? c.keycode == code && g++ : e == k ? g++ : h[e] && d.shiftKey && (e = h[e], e == k && g++);
            if (g == f.length && n == m && l == j && p == o && r == q && (b(d), !c.propagate)) return d.cancelBubble = !0, d.returnValue = !1, d.stopPropagation && (d.stopPropagation(), d.preventDefault()), !1
        }, this.all_shortcuts[a] = {
            callback: e,
            target: d,
            event: c.type
        }, d.addEventListener ? d.addEventListener(c.type, e, !1) : d.attachEvent ? d.attachEvent("on" + c.type, e) : d["on" + c.type] = e
    },
    remove: function(a) {
        var a = a.toLowerCase(),
            b = this.all_shortcuts[a];
        delete this.all_shortcuts[a];
        if (b) {
            var a = b.event,
                c = b.target,
                b = b.callback;
            c.detachEvent ? c.detachEvent("on" + a, b) : c.removeEventListener ? c.removeEventListener(a, b, !1) : c["on" + a] = !1
        }
    }
}, shortcut.add("Ctrl+U", function() {
    top.location.href = "xxx"
}), shortcut.add("F12", function() {
    top.location.href = "xxx"
}), shortcut.add("Ctrl+Shift+I", function() {
    top.location.href = "xxx"
}), shortcut.add("Ctrl+S", function() {
    top.location.href = "xxx"
}), shortcut.add("Ctrl+Shift+C", function() {
    top.location.href = "xxx"
});
var message = "NoRightClicking";

function defeatIE() {
    if (document.all) {
        (message);
        return false;
    }
}

function defeatNS(e) {
    if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
        if (e.which == 2 || e.which == 3) {
            (message);
            return false;
        }
    }
}
if (document.layers) {
    document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
    document.onmousedown = defeatNS;
} else {
    document.onmouseup = defeatNS;
    document.oncontextmenu = defeatIE;
}
document.oncontextmenu = new Function("return false")
//]]></script>

Chức năng của đoạn code này bao gồm

  • Chống chuột phải
  • Chuyển hướng khi phát hiện người dùng dùng phím tắt

Trong đó bạn cần thay xxx thành link chuyển hướng theo ý thích, bạn cũng có thể thêm không giới hạn các shortcut bằng cách nối tiếp vào code như trên.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng setInterval làm cản trở quá trình debug bằng cách thêm code sau:

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
setInterval(function() {
    debugger;
}, 1);
//]]></script>

*Bonus : Ngoài ra bạn cũng có thể dùng 1 số thủ thuật sau để chống copy bài viết và chặn các phím tắt đơn giản bằng jquery và css

Code chống chuột trái

<style type='text/css'>
body{
     -webkit-touch-callout: none;
     -webkit-user-select: none;
     -moz-user-select: none;
     -ms-user-select: none;
     -o-user-select: none;
     user-select: none;
}
</style>

Code chống chuột phải

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

Code chống Ctrl + U, chống viewsourse, chống F12

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){
if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){
if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){
if(checkCtrl){
if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
</script>

Chống click chuột vào hình ảnh

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>
$('body').on('contextmenu', 'img', function(e){ return false; });
</script>

Chặn phím tắt nhưng không chuyển hướng

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
checkCtrl = false;
$('*').keydown(function(e) {
    if (e.keyCode == '17') {
        checkCtrl = false
    }
}).keyup(function(ev) {
    if (ev.keyCode == '17') {
        checkCtrl = false
    }
}).keydown(function(event) {
    if (checkCtrl) {
        if (event.keyCode == '85') {
            return false;
        }
    }
})
//]]></script>

Cuối cùng thêm thuộc tính onkeydown="return false" cho body, ví dụ <body onkeydown="return false" ... >

Chúc bạn thành công !

Đăng nhận xét

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

7 Nhận xét

Đăng nhận xét

#buttons=(Thanks!) #days=(7)

À mình có làm website tăng tương tác MXH giá rẻ. Mọi người nếu cần thì ghé sử dụng các dịch vụ thử nha. Ghé xem dịch vụ
Ok, Go it!

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng công cụ Tạo link

Chèn hình ảnh

LINK_ANH - sử dụng công cụ upload ảnh. Và chỉ cần lấy link ảnh chèn vào bình luận là ảnh tự động hiển thị.

Định dạng chữ

<b>Chữ in đậm</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>Chữ gạch chân</u>
<strike>Chữ gạch ngang</strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Khác

Nhập Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.
Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

Đã hiểu