Như các bạn đã biết một điểm yếu của blogspot đó là việc tạo bảng Table. Do bản thân blogspot không có hỗ trợ công cụ tạo bảng mà đa phần ...

Service & High Quality Anh Trai Nang Blogger

Powered by BFGMedia

Chuyên dịch vụ dành cho blogspot
và truyền thông

Google Fonts

Integrated with 100+ Google Fonts on the Blogger Template Designer

Unlimited Sidebars

Make your own sidebar with our high quality blogger templates

Font Awesome

More than 1000 icons

Exclusive Documentation

Easy & Exclusive Documentation

Unlimited Colors

Customize the Skin of the template with Unlimited Color Options

Google Analytics

Place your Tracing Code like Google Analytics Only in few options

Social Sharing

100% Compatible with 200+ Social Sharing Websites

Fully Responsive

Full Compatibility with all Devices like Mobile, Tablet and Desktop

No Coding Required

Customize your Website with No Coding Knowledge Required