Code tạo trang lấy mã màu nhanh cực đẹp cho blogspot

Anh Trai Nắng
0
Code tạo trang lấy mã màu nhanh cực đẹp cho blogspot. Cách tạo trang lấy mã màu cho website. Lấy mã màu online.

Một tiện ích lấy mã màu nhanh để bổ sung cho blog thêm phong phú. Code mấy dạng này trên Google thì thấy có nhiều nhưng code này thấy hay hay nên share lên đây cho mọi người cần thì sử dụng cho blogspot của mình.

Code tạo trang lấy mã màu nhanh cực đẹp cho blogspot
Lấy mã màu blogspot.

Live Preview

Code tạo trang lấy mã màu blogspot

Bước 1: đăng nhập Blogger

Bước 2: Trang > Tạo trang mới

Bước 3: Ở mục HTML, copy và dán đoạn code sau vào:

<center class="button_me" id="button_me"><a class="button button_turquoise" onClick="colorToTurquoise()">Turquoise</a><a class="button button_green_sea" onClick="colorToGreenSea()">GreenSea</a><a class="button button_emerald" onClick="colorToEmerald()">Emerald</a><a class="button button_nephritis" onClick="colorToNephritis()">Nephritis</a><a class="button button_peter_river" onClick="colorToPeterRiver()">PRiver</a><a class="button button_belize_hole" onClick="colorToBelizeHole()">BelizeH</a><a class="button button_amethyst" onClick="colorToAmethyst()">Amethyst</a><a class="button button_wisteria" onClick="colorToWisteria()">Wisteria</a><a class="button button_wet_asphalt" onClick="colorToWetAsphalt()">WetA</a><a class="button button_midnight_blue" onClick="colorToMidnightBlue()">Midnight</a><a class="button button_sunflower" onClick="colorToSunflower()">Sunflower</a><a class="button button_orange" onClick="colorToOrange()">Orange</a><a class="button button_carrot" onClick="colorToCarrot()">Carrot</a><a class="button button_white_smoke" onClick="colorToWhiteSmoke()">WhiteSmoke</a><a class="button button_pumpkin" onClick="colorToPumpkin()">Pumpkin</a><a class="button button_alizarin" onClick="colorToAlizarin()">Alizarin</a><a class="button button_pomegranate" onClick="colorToPomegranate()">Pgranate</a><a class="button button_clouds" onClick="colorToClouds()">Clouds</a><a class="button button_silver" onClick="colorToSilver()">Silver</a><a class="button button_concrete" onClick="colorToConcrete()">Concrete</a><a class="button button_asbestos" onClick="colorToAsbestos()">Asbestos</a><a class="button button_chestnut_rose" onClick="colorToChestnutRose()">ChestnutR</a><a class="button button_alice_blue" onClick="colorToAliceBlue()">AliceBlue</a><a class="button button_spray" onClick="colorToSpray()">Spray</a><a class="button button_gossip" onClick="colorToGossip()">Gossip</a><a class="button button_cream_can" onClick="colorToCreamCan()">CreamCan</a><a class="button button_silver_tree" onClick="colorToSilverTree()">SilverTree</a><a class="button button_cape_honey" onClick="colorToCapeHoney()">CapeHoney</a><a class="button button_medium_turquoise" onClick="colorToMediumTurquoise()">MTurquoise</a><a class="button button_lynch" onClick="colorToLynch()">Lynch</a><a class="button button_crusta" onClick="colorToCrusta()">Crusta</a><a class="button button_jungle_green" onClick="colorToJungleGreen()">JungleG</a><a class="button button_hoki" onClick="colorToHoki()">Hoki</a><a class="button button_wax_flower" onClick="colorToWaxFlower()">WaxFlower</a><a class="button button_observatory" onClick="colorToObservatory()">Observat</a><a class="button button_ecstacy" onClick="colorToEcstasy()">Ecstacy</a></center><center><div class="wrap-header">FLAT UI COLOR</div><div class="kode-warna" id="kode-warna"><div class="colorName" id="colorName">Vui lòng nhấp vào nút màu ở trên,</div><div class="colorText" id="colorText">Sau đó sao chép mã màu bạn đã chọn.</div><section><p></p></section></div></center><style scoped="" type="text/css">
#sidebar-wrapper{display:none}#main-wrapper{float:none;width:100%;margin-right:0}.wrap-header{text-align:center;font-size:20px;background:#444;color:#fafafa;padding:10px;font-weight:700}.button_me{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;-webkit-align-content:center;align-content:center;margin-bottom:20px}#button_me a:hover{color:#fff}.button{margin:0!important;text-transform:none;cursor:pointer;font-size:12px;line-height:3.4em;flex:100 100 8%;-webkit-flex:100 100 8%;-webkit-box-sizing:initial;-moz-box-sizing:initial;box-sizing:initial}.button_turquoise{border:5px solid #1abc9c;background:#1abc9c;color:#fff;padding:1px}.button_green_sea{border:5px solid #16a085;background:#16a085;color:#fff;padding:1px}.button_emerald{border:5px solid #2ecc71;background:#2ecc71;color:#fff;padding:1px}.button_nephritis{border:5px solid #27ae60;background:#27ae60;color:#fff;padding:1px}.button_peter_river{border:5px solid #3498db;background:#3498db;color:#fff;padding:1px}.button_belize_hole{border:5px solid #2980b9;background:#2980b9;color:#fff;padding:1px}.button_amethyst{border:5px solid #9b59b6;background:#9b59b6;color:#fff;padding:1px}.button_wisteria{border:5px solid #8e44ad;background:#8e44ad;color:#fff;padding:1px}.button_wet_asphalt{border:5px solid #34495e;background:#34495e;color:#fff;padding:1px}.button_midnight_blue{border:5px solid #2c3e50;background:#2c3e50;color:#fff;padding:1px}.button_sunflower{border:5px solid #f1c40f;background:#f1c40f;color:#fff;padding:1px}.button_orange{border:5px solid #f39c12;background:#f39c12;color:#fff;padding:1px}.button_carrot{border:5px solid #e67e22;background:#e67e22;color:#fff;padding:1px}.button_pumpkin{border:5px solid #d35400;background:#d35400;color:#fff;padding:1px}.button_alizarin{border:5px solid #e74c3c;background:#e74c3c;color:#fff;padding:1px}.button_pomegranate{border:5px solid #c0392b;background:#c0392b;color:#fff;padding:1px}.button_clouds{border:5px solid #ecf0f1;background:#ecf0f1;color:#808080;padding:1px}.button_silver{border:5px solid #bdc3c7;background:#bdc3c7;color:#fff;padding:1px}.button_concrete{border:5px solid #95a5a6;background:#95a5a6;color:#fff;padding:1px}.button_asbestos{border:5px solid #7f8c8d;background:#7f8c8d;color:#fff;padding:1px}.button_chestnut_rose{border:5px solid #D24D57;background:#D24D57;color:#fff;padding:1px}.button_alice_blue{border:5px solid #E4F1FE;background:#E4F1FE;color:#999;padding:1px}.button_spray{border:5px solid #81CFE0;background:#81CFE0;color:#fff;padding:1px}.button_gossip{border:5px solid #87D37C;background:#87D37C;color:#fff;padding:1px}.button_cream_can{border:5px solid #F5D76E;background:#F5D76E;color:#fff;padding:1px}.button_silver_tree{border:5px solid #68C3A3;background:#68C3A3;color:#fff;padding:1px}.button_cape_honey{border:5px solid #FDE3A7;background:#FDE3A7;color:#999;padding:1px}.button_medium_turquoise{border:5px solid #4ECDC4;background:#4ECDC4;color:#fff;padding:1px}.button_white_smoke{border:5px solid #ECECEC;background:#ECECEC;color:#999;padding:1px}.button_lynch{border:5px solid #6C7A89;background:#6C7A89;color:#fff;padding:1px}.button_crusta{border:5px solid #F2784B;background:#F2784B;color:#fff;padding:1px}.button_jungle_green{border:5px solid #26C281;background:#26C281;color:#fff;padding:1px}.button_hoki{border:5px solid #67809F;background:#67809F;color:#fff;padding:1px}.button_wax_flower{border:5px solid #F1A9A0;background:#F1A9A0;color:#fff;padding:1px}.button_observatory{border:5px solid #049372;background:#049372;color:#fff;padding:1px}.button_ecstacy{border:5px solid #F9690E;background:#F9690E;color:#fff;padding:1px}.kode-warna{line-height:normal;border:1px solid #38424b;padding-top:30px;font-size:28px;color:#999;width:100%;background:#ececec}section{background:#transparent;margin:30px;width:80%;color:#000;border-top-right-radius:5px;border-top-left-radius:5px;padding-left:20px;padding-right:20px;padding-top:1px;padding-bottom:1px;text-align:left}@media (max-width:800px){.button_me{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;-webkit-align-content:center;align-content:center}.button{font-size:4px}.kode-warna{width:100%}}@media (max-width:320px){.button_me{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;-webkit-align-content:center;align-content:center}.button{font-size:3px}.kode-warna{width:100%}}@media (max-width:360px){.button_me{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;-webkit-align-content:center;align-content:center}.button{font-size:3px}}
</style><br />
<script type="text/javascript">
function colorToTurquoise(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#1abc9c";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Turquoise",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#1abc9c"}function colorToGreenSea(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#16a085";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Green Sea",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#16a085"}function colorToEmerald(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#2ecc71";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Emerald",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#2ecc71"}function colorToNephritis(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#27ae60";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Nephritis",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#27ae60"}function colorToPeterRiver(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#3498db";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Peter River",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#3498db"}function colorToBelizeHole(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#2980b9";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Belize Hole",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#2980b9"}function colorToAmethyst(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#9b59b6";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Amethyst",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#9b59b6"}function colorToWisteria(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#8e44ad";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Wisteria",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#8e44ad"}function colorToWetAsphalt(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#34495e";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Wet Asphalt",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#34495e"}function colorToMidnightBlue(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#2c3e50";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Midnight Blue",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#2c3e50"}function colorToSunflower(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#f1c40f";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Sunflower",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#f1c40f"}function colorToOrange(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#f39c12";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Orange",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#f39c12"}function colorToCarrot(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#e67e22";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Carrot",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#e67e22"}function colorToPumpkin(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#d35400";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Pumpkin",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#d35400"}function colorToAlizarin(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#e74c3c";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Alizarin",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#e74c3c"}function colorToPomegranate(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#c0392b";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Pomegranate",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#c0392b"}function colorToClouds(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#ecf0f1";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Clouds",e.style.color="gray";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="gray",o.innerHTML="#ecf0f1"}function colorToSilver(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#bdc3c7";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Silver",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#bdc3c7"}function colorToConcrete(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#95a5a6";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Concrete",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#95a5a6"}function colorToAsbestos(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#7f8c8d";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Asbestos",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#7f8c8d"}function colorToChestnutRose(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#D24D57";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Chestnut Rose",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#D24D57"}function colorToAliceBlue(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#E4F1FE";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Alice Blue",e.style.color="gray";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="gray",o.innerHTML="#E4F1FE"}function colorToSpray(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#81CFE0";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Spray",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#81CFE0"}function colorToGossip(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#87D37C";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Gossip",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#87D37C"}function colorToCreamCan(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#F5D76E";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="CreamCan",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#F5D76E"}function colorToSilverTree(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#68C3A3";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="SilverTree",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#68C3A3"}function colorToCapeHoney(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#FDE3A7";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="CapeHoney",e.style.color="gray";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="gray",o.innerHTML="#FDE3A7"}function colorToMediumTurquoise(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#4ECDC4";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Medium Turquoise",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#4ECDC4"}function colorToWhiteSmoke(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#ECECEC";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="White Smoke",e.style.color="gray";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="gray",o.innerHTML="#ECECEC"}function colorToLynch(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#6C7A89";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Lynch",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#6C7A89"}function colorToCrusta(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#F2784B";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Crusta",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#F2784B"}function colorToJungleGreen(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#26C281";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="JungleGreen",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#26C281"}function colorToHoki(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#67809F";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Hoki",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#67809F"}function colorToWaxFlower(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#F1A9A0";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="WaxFlower",e.style.color="gray";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="gray",o.innerHTML="#F1A9A0"}function colorToObservatory(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#049372";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Observatory",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#049372"}function colorToEcstasy(){document.getElementById("kode-warna").style.backgroundColor="#F9690E";var e=document.getElementById("colorName");e.innerHTML="Ecstasy",e.style.color="white";var o=document.getElementById("colorText");o.style.color="white",o.innerHTML="#F9690E"}
</script>

Bước 4: Xuất bản Trang và xem kết quả.

Kết luận

Với các bước đơn giản và đoạn code trên bạn có thể dễ dàng tạo một trang lấy mã màu riêng cho blogspot của mình rồi. Thường xuyên ghé Anh Trai Nắng Blog để xem nhiều cái thú vị hơn nhé.

Chúc các bạn thành công.

Đăng nhận xét

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

0 Nhận xét

Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Thanks!) #days=(7)

À mình có làm website tăng tương tác MXH giá rẻ. Mọi người nếu cần thì ghé sử dụng các dịch vụ thử nha. Ghé xem dịch vụ
Ok, Go it!

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng công cụ Tạo link

Chèn hình ảnh

LINK_ANH - sử dụng công cụ upload ảnh. Và chỉ cần lấy link ảnh chèn vào bình luận là ảnh tự động hiển thị.

Định dạng chữ

<b>Chữ in đậm</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>Chữ gạch chân</u>
<strike>Chữ gạch ngang</strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Khác

Nhập Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.
Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

Đã hiểu