• ✅ (Đã xác minh)
 • Hướng dẫn sửa lỗi reply (trả lời) comment blogspot

  Đây là bài viết hướng dẫn sửa lỗi từ blogger Hung1001. Cách này vừa sữa lỗi vừa tối ưu bớt Js. Các bạn cùng xem hướng dẫn nhé!

  Hướng dẫn sửa lỗi reply (trả lời) comment blogspot

  Đầu tiên: Tích hợp jQuery (nếu blog chưa có): dán sau thẻ <head>
  <script src='//cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3/dist/jquery.min.js' type='text/javascript'></script> 

  Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 1

  Tìm đến thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
  <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
  $(function() {
      const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
      $(".comment-reply").each(function() {
          var e = $(this);
          e.on("click", function(n) {
              $(".comment-actions").show(), n.preventDefault();
              let r = e.parents("li").attr("id").substr(1),
                  c = t.split("?");
              $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + r + "&" + c[1], e.parent().hide(), e.parents("li").append($(".comment-form")[0])
          })
      })
  });
  //]]></script>

  Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 2

  Tìm đến thẻ <b:includable id='threadedCommentJs' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
  <script>//<![CDATA[
  $(function() {
      const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
      $("a[o='r']").each(function() {
          var n = $(this);
          n.on("click", function(e) {
              $(".comment-actions").show(), e.preventDefault();
              let o = n.parents(".comment-block").attr("id").substr(1),
                  c = t.split("?");
              $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + o + "&" + c[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
          })
      })
  });
  //]]></script>

  Áp dụng chung cho cả Version 1+2

  <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
  $(window).on("load", function() {
    function n(n, t) {
      $(n).each(function() {
        var n = $(this);
        n.on("click", function(e) {
          $(".comment-actions,.cancel-comment").show(), e.preventDefault();
          let c = n.parents(t).attr("id").substr(1),
            m = o.split("?");
          $("#comment-editor")[0].src = m[0] + "?parentID=" + c + "&" + m[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
        })
      })
    }
    $(".comment-form").append('<a class="cancel-comment" style="font-family:Roboto,sans-serif;font-weight:700;font-size:12px;color:#ff0000;cursor:pointer;">CANCEL</a>'), $(".cancel-comment").hide();
    const o = $("#comment-editor-src").attr("href");
    $(".comment-block[id]").length ? n("a[o='r']", ".comment-block") : n(".comment-reply", "li"), $(".cancel-comment").on("click", function() {
      $(".comment-actions").show(), $("#comment-editor")[0].src = o, $(".comments-content").before($(".comment-form")[0]), $(this).hide()
    })
  });
  //]]></script>
  Chúc các bạn thành công!

  Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục

  Service & High Quality Anh Trai Nang Blogger

  Powered by BFGMedia

  Chuyên dịch vụ dành cho blogspot
  và truyền thông

  Google Fonts

  Integrated with 100+ Google Fonts on the Blogger Template Designer

  Unlimited Sidebars

  Make your own sidebar with our high quality blogger templates

  Font Awesome

  More than 1000 icons

  Exclusive Documentation

  Easy & Exclusive Documentation

  Unlimited Colors

  Customize the Skin of the template with Unlimited Color Options

  Google Analytics

  Place your Tracing Code like Google Analytics Only in few options

  Social Sharing

  100% Compatible with 200+ Social Sharing Websites

  Fully Responsive

  Full Compatibility with all Devices like Mobile, Tablet and Desktop

  No Coding Required

  Customize your Website with No Coding Knowledge Required