Ads Đầu Trang

Hướng dẫn sửa lỗi reply (trả lời) comment blogspot

Đây là bài viết hướng dẫn sửa lỗi từ blogger Hung1001. Cách này vừa sữa lỗi vừa tối ưu bớt Js. Các bạn cùng xem hướng dẫn nhé!

Hướng dẫn sửa lỗi reply (trả lời) comment blogspot

Đầu tiên: Tích hợp jQuery (nếu blog chưa có): dán sau thẻ <head>
<script src='//cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3/dist/jquery.min.js' type='text/javascript'></script> 

Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 1

Tìm đến thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(function() {
    const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
    $(".comment-reply").each(function() {
        var e = $(this);
        e.on("click", function(n) {
            $(".comment-actions").show(), n.preventDefault();
            let r = e.parents("li").attr("id").substr(1),
                c = t.split("?");
            $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + r + "&" + c[1], e.parent().hide(), e.parents("li").append($(".comment-form")[0])
        })
    })
});
//]]></script>

Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 2

Tìm đến thẻ <b:includable id='threadedCommentJs' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script>//<![CDATA[
$(function() {
    const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
    $("a[o='r']").each(function() {
        var n = $(this);
        n.on("click", function(e) {
            $(".comment-actions").show(), e.preventDefault();
            let o = n.parents(".comment-block").attr("id").substr(1),
                c = t.split("?");
            $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + o + "&" + c[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
        })
    })
});
//]]></script>

Áp dụng chung cho cả Version 1+2

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(window).on("load", function() {
  function n(n, t) {
    $(n).each(function() {
      var n = $(this);
      n.on("click", function(e) {
        $(".comment-actions,.cancel-comment").show(), e.preventDefault();
        let c = n.parents(t).attr("id").substr(1),
          m = o.split("?");
        $("#comment-editor")[0].src = m[0] + "?parentID=" + c + "&" + m[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
      })
    })
  }
  $(".comment-form").append('<a class="cancel-comment" style="font-family:Roboto,sans-serif;font-weight:700;font-size:12px;color:#ff0000;cursor:pointer;">CANCEL</a>'), $(".cancel-comment").hide();
  const o = $("#comment-editor-src").attr("href");
  $(".comment-block[id]").length ? n("a[o='r']", ".comment-block") : n(".comment-reply", "li"), $(".cancel-comment").on("click", function() {
    $(".comment-actions").show(), $("#comment-editor")[0].src = o, $(".comments-content").before($(".comment-form")[0]), $(this).hide()
  })
});
//]]></script>
Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét